อัตราค่าบริการการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 02 ตุลาคม 2023

ตารางแสดงรายการตรวจการปลอมปนพันธุ์ข้าวทั้งหมด


ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ (ไม่นับวันหยุดราชการ)
และราคาต่อตัวอย่าง
ระยะเวลาทดสอบ (นับหลังจากวันที่นำตัวอย่างเข้าฝ่ายทดสอบ)
ลำดับ รายการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว
5** วันทำการ / ตัวอย่าง
7** วันทำการ / ตัวอย่าง
10** วันทำการ / ตัวอย่าง
1 ข้าวหอมมะลิไทย และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Thai Hom Mali Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
-
2 ข้าวหอมไทย และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
-
3 ข้าวพื้นนุ่ม และพันธุ์อื่นๆ
(รายงาน % Low Amylose Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
-
4 ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
(รายงาน % High Amylose Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
-
5 ข้าว กข 43 และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % RD 43 and % Other Varieties)
2,500 บาท
-
-
6 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นนุ่ม และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % Low Amylose Rice and % Other Varieties)
3,600 บาท
-
-
7 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % High Amylose Rice and % Other Varieties)
3,600 บาท
-
-
8 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นนุ่ม , ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % Low Amylose Rice and % High Amylose Rice)
5,000 บาท
-
-
9 ข้าวปทุมธานี 1 และพันธ์ุอื่น ๆ
(รายงาน % Pathumthani 1 and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
-
10 ข้าวชัยนาท 1 และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Chainat 1 and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
-
11 ข้าวหอมมะลิไทย, ปทุมธานี1 และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Hommali Rice, % Pathumthani1 และ % Other Varieties)
-
2,500 บาท
-
12 ข้าวหอมมะลิไทย, ปทุมธานี1, ชัยนาท1 และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Hommali Rice, % Pathumthani1, % Chainat1 และ % Other Varieties)
-
3,500 บาท
-
13 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Riceberry and % Other Varieties)
-
-
2,500 บาท
14 ข้าวหอมนิล และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Homnin and % Other Varieties)
-
-
2,500 บาท
15 ข้าวไรซ์เบอร์รี่, หอมนิล และพันธุ์อื่นๆ
(รายงาน % Riceberry, % Homnin and % Other Varieties)
-
-
2,500 บาท
16 ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า
(รายงาน % Glutinous Rice and % Non Glutinous Rice)
-
2,500 บาท
-
17 ข้าวหอมและไม่หอม
(รายงาน % Fragrant Rice and % Non Fragrant Rice)
-
2,000 บาท
-
** ในกรณีที่เกิดปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้