How can we help you today?

ติดต่อสอบข้อมูลกับเรา

ที่อยู่

ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail

E- mail ติดต่อพนักงานลูกค้าสัมพันธ์(ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานบริการ)
prapasri_dnatec1@hotmail.com - ประภาศรี บัวศรี
cs2_dnatec@hotmail.com - เดือนเต็ม ทายา

E-mail สำหรับติดต่อสอบถามเรื่องอื่นๆ, ข้อเสนอแนะ และ ร้องเรียน
qccdnatec@gmail.com - จรรญา ฝ่าผล

โทร

08-1517-4001
09-7234-4461
034-355-198 ต่อ 101

โทรสาร (Fax)

034-355195
034-355196

แผนที่ google map

แผนที่ภายใน