อัตราค่าบริการการตรวจสอบ GMO

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 24 สิงหาคม 2021

Type รายละเอียดการทดสอบ GMO
อัตราค่าบริการ
(บาท)
ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์
(วัน)
1
Quantitative GMO (QT) : รายงานผลในระดับเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งรายงานค่าความเชื่อมั่น (Uncertainty)

1.1 DNA Screening - Lectin gene เป็นการตรวจสอบดีเอ็นเอของถั่วเหลือง
1.2 การตรวจสอบ GMO gene - RRS : Roundup Ready Soybean (EPSPS gene)
3,500 บาท
7*
2
Qualitative GMO (QL) : รายงานผลการทดสอบในรูปแบบ Detected หรือ Non-detectable

2.1 DNA Screening
     2.1.1 18srRNA / 5srRNA gene เป็นการตรวจสอบ ดีเอ็นเอ ของ พืชทั่วไป
     2.1.2 Lectin gene เป็นการตรวจสอบ ดีเอ็นเอ ของ ถั่วเหลือง
     2.1.3 Zein gene เป็นการตรวจสอบ ดีเอ็นเอ ของ ข้าวโพด
     2.1.4 12srRNA gene เป็นการตรวจสอบ ดีเอ็นเอ ของ สัตว์ (ถ้าตัวอย่างมีส่วนผสมของสัตว์)

2.2 GMO screening คือ การตรวจสอบตัวอย่างที่สกัด ว่ามี GMO หรือไม่ รายงานผล การทดสอบในรูปแบบ Detected หรือ Non-detectable
     2.2.1 35S_CaMV promoter เป็นการตรวจสอบ Promoter gene หรือ จุดเริ่มที่มาจาก 35S Cauliflower Mosaic Virus
     2.2.2 NOS terminator เป็นการตรวจสอบ Terminator gene หรือ จุดหยุดที่มาจาก Agrobacterium tumefaciens

2,500 บาท
7*
2.3 GMO identification ในกรณีตรวจสอบเพิ่มเติม ในลักษณะ Qualitative รายงานผลการทดสอบ ในรูปแบบ Detected หรือ Non-detectable
     2.3.1 ตรวจสอบ GMO ในถั่วเหลือง RRS Roundup Ready Soybean (EPSPS gene)
500 บาท / ตัวตรวจสอบ
     2.3.2 ตรวจสอบ GMO ในข้าวโพด มีตัวตรวจสอบดังนี้ - Bt11 - E176 - CBH351 (Cry9C) - T25 - GA21 และ Mon81
500 บาท / ตัวตรวจสอบ
* ระยะเวลาโดยประมาณ