งานบริการและอัตราค่าบริการ

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 02 ตุลาคม 2023

งานบริการ
อัตราค่าบริการ
(บาท)
ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์
(วัน)
1. ชุดสำเร็จสำหรับเก็บตัวอย่าง (DNA Preservation Matrix) ขนาด 1.5 ml
ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำมาสกัดดีเอ็นเอ โดยไม่ต้องแช่เย็น
5
บาท
5*
2. ชุดสำเร็จสำหรับสกัดดีเอ็นเอ (DNA Trap)
2.1 DNA Trap I สำหรับสกัดดีเอ็นเอจากพืช
2.2 DNA Trap II สำหรับสกัดดีเอ็นเอจากสัตว์ (เนื้อเยื่อ, เลือด, น้ำเชื้อ)
- จำนวน 20 reactions
1,000
บาท
7*
- จำนวน 50 reactions
2,000
บาท
7*
- จำนวน 100 reactions
3,500
บาท
7*
- จำนวน 1,000 reaction
20,000
บาท
7*
3. การตรวจวิเคราะห์ จีเอ็มโอ (GMOs Testing Service)
โดยใช้เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) ที่ระดับความปนเปื้อน 0.1% GMOs contamination (LOD 0.1%) คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลแบบคุณภาพ (Qualitative)
2,500
บาท
7*
รายงานผลแบบปริมาณ (Quatitative)
3,500
บาท
7*
4. การสกัดสารพันธุกรรม (DNA Extraction)
บริการสกัดดีเอ็นเอจากพืชหรือสัตว์ด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ดังนี้
4.1 วิธี DNA Trap ( I, II )
200
บาท
**
4.2 วิธี CTAB
250
บาท
**
4.3 วิธีอื่นๆ
300
บาท
**
5. PCR Reactions
5.1 total 10 ul
80
บาท
**
5.2 total 20 ul
120
บาท
**
6. Polyacrylamide Gel Electrophoresis (4.5 %, denature, max 100 wells per gel)
6.1 PCR product in plate (set format)
800
บาท
**
6.2 PCR product in tube, strip tube
800
บาท
**
7. Agarose Gel Electrophoresis
7.1 Agarose Gel 1% (100ml)
350
บาท
**
7.2 Agarose Gel 2% (100ml)
500
บาท
**
8. งานพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA Diagnosis)
ได้แก่ การตรวจสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์, ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์, การตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมของพืชและสัตว์
8.1 การตรวจสอบดีเอ็นเอที่จำเพาะของโค, สุกร, ไก่, ถั่วเหลือง และข้าวโพด โดยใช้เทคนิค Real-time PCR ที่ระดับความปนเปื้อน 0.01% (LOD 0.01%)
3,500
บาท
5-7*
8.2 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวโพด (purity test) รายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของสายพันธุ์ข้าวโพดที่ต้องการตรวจสอบ (ตรวจสอบได้เฉพาะข้าวโพดที่มีการจัดทำ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอไว้แล้ว)
5,000
บาท
15*
8.3 การตรวจสอบ % self Pollination และ off type ข้าวโพด
2,000
บาท
15*
8.4 การตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว คลิกเพื่อดูข้อมูล    
8.5 การตรวจวิเคราะห์ลักษณะพันธุกรรม Malignant Hyperthermia ในสุกร
ตัวอย่างเลือด
ตัวอย่างขน


250 บาท
350 บาท
7-10*
8.6 การตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมด้วย DNA Marker ชนิด SSR marker (10 ตำแหน่ง)
2,000
บาท
**
8.7 การตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมด้วย DNA Marker ชนิด AFLP marker (10 ตำแหน่ง)
2,500 - 3,500
บาท
60-90*
8.8 การตรวจสอบ วาซาบิ (myrosinase gene)
3,000
บาท
10*
8.9 การตรวจยีนส์ความหอมในถั่วแระญี่ปุ่น
350-700
บาท
10-15*
* ระยะเวลาโดยประมาณ
** ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ